Regler och grävanvisningar

Här hittar du regler och grävanvisningar för schakt och ledningsarbeten i kommunal mark.

Följande skyldigheter och ansvar åligger den som utför schakt och ledningsarbeten

 • Ansvaret för att arbeten blir utförda enligt kommunens anvisning ligger alltid på den sökande.
 • Den som utför schakt och ledningsarbeten i kommunal mark ansvarar för att följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3

Återfyllning och packning

 • Krav på tjocklek vid återfyllnad i fordonstrafikerad väg är 20 cm förstärkning, 15 cm bärlager och 5-8 cm slitlager alt. kallasfalt.
 • Vid gång- och cykelvägar 25 cm bärlager och 5 cm slitlager alt. kallasfalt.
 • För fyllning runt ledningar/rör ska ledningsägarens krav beaktas.
 • Vid packning i schakten ska vibratorplatta användas (minst 200kg) med 4-6 överfarter som packas lager för lager.
 • Om överbyggnaden utförs på felaktigt sätt eller sättningar uppstår som beror på bristfälligt utförda arbeten kommer Emmaboda kommun åtgärda överbyggnaden på utförarens bekostnad.
 • Vid behov ska rännstensbrunnar slamsugas efter avslutat arbete som utföraren betalar.
 • Om geotextil finns inom det uppschaktade området måste den ersättas med en ny geotextil.
 • Teknisk service tillhandahåller asfaltkross alternativt kallasfalt till självkostnadspris.

Återställning av beläggning

 • All återställning av beläggning utförs av Emmaboda kommun och bekostas av utföraren.
 • Vid beräkning av en yta för debitering, tar man hänsyn till den uppskurna ytan samt eventuellt ytterligare yta för renskärning och för att undvika sättningar.
 • Planera schakten så att skarv mot befintlig asfalt hamnar mellan hjulspår.
 • Vid schakter i gång/cykelbana eller motlut/vägren rivs asfalten på hela bredden.

Återställning av råkantsten, betongkantstöd, plattor och sten

Återsättning av råkantsten, betongkantstöd, plattor och sten utförs av Emmaboda kommun och bekostas av utföraren. Återställning kan beviljas i samråd med Tekniska service.

Färdigställande

 • Sökande av grävtillstånd ansvarar för att:
  • Entreprenören avvecklar, städar arbetsplatsen och lämna arbetsområdet i ursprungligt skick.
Till toppen