Blomlådor som fartdämpning

Vi vill att invånarna i Emmaboda kommun ska vara trygga. Därför finns det möjlighet att, med kommunens medgivande, placera blomlådor på kommunala bostadsgator. Blomlådorna fungerar både
hastighetsdämpande och trygghetshöjande. De är en viktig signal till bilister att de boende på gatan är angelägna om att en låg hastighet hålls på gatan.

Att sätta ut blomlådor under sommaren då barnen vistas mycket ute är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna om att sänka hastigheten. Blomlådorna är ett sätt att få en högre trafiksäkerhet som utgår från barnens behov.

För att det ska vara möjligt att placera blomlådor på en bostadsgata behöver de närmast berörda grannarna acceptera att blomlådor placeras i anslutning till deras
infarter. Till bostadsgata räknas en gata i ett villakvarter som inte är en genom-fartsled. Med grannarnas medgivande kan du skicka ansökan till Tekniska kontoret i Emmaboda kommun för bedömning av lämplighet att använda blomlådor
som farthinder. Om det är lämpligt träffas vi på gatan för att markera var
de ska stå.

Blomlådor får användas mellan 15 maj och 1 oktober. Datumen är beroende av sandupptagning på våren och lövsopning på hösten.

Ansökningstiden för blomlådor är mellan den 1 mars och den 31 maj.

Ansökan av blomlådor sker via ansökningsblankett och om Emmaboda kommun
bedömer att det är lämpligt med blomlådor träffas vi på plats för att markera
exakt placering.

Den sökandes ansvar:

 • Vara kontaktperson för gatan. Om kontaktperson är bortrest utses ny
  tillfällig kontaktperson och information om detta ges kommunen.
 • Samråd och grannmedgivande från berörda
  grannar.
 • Bekosta och ansvara för inköp av material till
  blomlådor.
 • Byggnation av blomlådor enligt kommunens
  ritning.
 • Reflexer på blomlådor. (Minst 150x600 millimeter
  gul/blå, reflexmaterial ska vara godkänt enligt German Class R3B)
 • Plantering och skötsel av planterade växter.
  Växterna ska inte vara högre än 30 cm.
 • Att placeringen är korrekt.
 • Att blomlådorna inte fungerar som lekplats för barn.
 • Vid behov sopning runt blomlådorna.
 • Att blomlådor endast används under godkänd period det vill säga 15 maj och 1 oktober.
 • Att sophämtningen ska fungera utan att lådorna behöver flyttas.

Kommunen ansvarar för:

 • Att besluta om att ge tillstånd för blomlådor på aktuell gata.
 • Tillhandahålla ritning för blomlådorna.
 • Besluta om och märka ut placering av blomlådorna.
 • Hantera eventuella synpunkter på blomlådornas placering, utformning
  eller misskötsel.
 • Tar det juridiska ansvaret för tillstånd att använda blomlådor.

Fordonsförarens ansvar:

 • Anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska
  tas till väg-, terräng- väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick
  och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren  behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den  framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.