Svartbygge, olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Vad som är olovligt

  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk (till exempel möbleras) innan ett slutbesked är utfärdat
  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet

Byggsanktionsavgift

Vid olovligt byggande kan kommunen ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att det olovligt uppförda återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Det är viktigt att veta att avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Om inte orsaken till överträdelsen åtgärdas kan en ny avgift tas ut med det dubbla beloppet.

Exempel på byggsanktionsavgifter:

Påbörja en nybyggnad av enbostadshus om 200 m² som kräver lov utan att ha fått bygglov och utan att ha inväntat startbesked = 107 900 kronor

Påbörja en tillbyggnad av enbostadshus om 20 m² som kräver lov utan att ha fått bygglov och utan att ha inväntat startbesked = 23 400 kronor

Påbörja en nybyggnad av garage om 40 m² som kräver lov utan att ha fått bygglov och utan att ha inväntat startbesked = 16 700 kronor

Påbörja en nybyggnad av 10 m plank som kräver lov utan att ha fått bygglov och utan att ha inväntat startbesked = 5 600 kronor

Ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked = 21 600 kronor

Mer information om byggsanktionsavgifter finns hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan bygg och miljönämnden inte gripa in eller begära rättelse. Det innebär inte att den olovligt utförda åtgärden blir godkänd eller laglig. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Inom en sådan ändring kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.

Andra olovliga åtgärder

Om någon utför något otillåtet inom strandskyddat område så kan det, förutom att vara olovligt enligt plan- och bygglagen, också vara ett brott mot miljöbalkens bestämmelser. Mer information om strandskydd.