Riva, rivningslov eller anmälan för rivning

Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Den som har avfall, till exempel rivningsavfall, är skyldig att hantera det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt oavsett om det krävts tillstånd eller inte.

Om det du vill riva är en byggnad eller byggnadsdel som inte behövt bygglov så krävs inte heller rivningslov.

Utanför detaljplan behöver du göra en anmälan när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad. Anmälan krävs dock inte för att riva en ekonomibyggnad utanför detaljplan för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Utanför detaljplan behövs inte heller anmälan för att riva en byggnad som inte krävt bygglov för att få uppföras.

Rivningsanmälan är ett begrepp från den äldre plan- och bygglagen. I den nya plan- och bygglagen kallas det anmälan.

Så ansöker du om rivningslov

Du kan ansöka om rivningslov genom att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller vår pappersblankett. Pappersblanketten kan fyllas i digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innan du skriver ut den och skriver under den.

Om du ska söka bygglov för nybyggnad kan man samtidigt markera att det också gäller ansökan om rivningslov, om något befintligt hus ska rivas. Då sker prövningen samtidigt med bygglovsansökan.

Vad behöver du skicka med i din ansökan om rivningslov

 • Ansökningsblankett
 • Kontrollansvarig (behövs inte alltid)
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktiga punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen, vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. För att kunna göra kontrollplanen behöver du först se till att någon med tillräckliga kunskaper gör en materialinventering.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  • Ange vilken byggnad som ska rivas.
 • Eventuellt foton, kan underlätta vid handläggningen.

MittByggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om vilka handlingar som kan krävas för olika åtgärder. Där hittar du också exempel på ritningar och mer information om dem. De handlingar du skickar in ska vara

 • Skalenliga.
 • Måttsatta.
 • I två exemplar.
 • Ritat på blankt vitt papper. Inte ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska också måttsättas.

Mer om kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig. Mer information om kontrollansvarig hittar du på MittByggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivnings åtgärder och planen ska vara anpassad för just ditt projekt. Kontrollplanen ska du som byggherre ta fram tillsammans med den kontrollansvarige som du eventuellt anlitat för projektet.

En kontrollplan för rivning bör enligt Boverkets allmänna råd skilja på farligt avfall och annat avfall och innehålla uppgifter om:

 • I vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras.
 • I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen respektive genom eftersortering.
 • Hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, det vill säga om de ska till materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
 • Om särskilda skyddsåtgärder behövs vid rivningen med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter, till exempel vid hantering av material som innehåller asbest eller PCB.
 • Om särskilda skyddsåtgärder behövs för att ta bort och oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.

Hitta mer information om kontrollplaner på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om rivningsavfall finns hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.