Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som gäller ditt eget ärende och där du berörs, så kan du överklaga det via brev till oss. Därefter är det länsstyrelsen som prövar ärendet på nytt.

Du kan överklaga ärenden som du inte håller med om. Det kan handla om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov eller beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter).

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om din överklagan har kommit in i rätt tid så skickar bygg- och miljönämnden vidare din överklagan till länsstyrelsen.

I överklagandet ska du tala om varför du anser att bygg- och miljönämndens beslut är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Har du handlingar eller annat som stöder din uppfattning kan du sända med detta.

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning om beslutet avser sådan.

Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckningen. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

Skicka din överklagan till:

Emmaboda kommun
Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda