Så överklagar du ett beslut

Ordförandeklubba, block och penna på ett bord

Du kan överklaga ett beslut som bygg- och miljönämnden fattat som gäller ditt eget ärende och där du berörs. Du ska i så fall överklaga beslutet skriftligt och skicka det till bygg- och miljönämnden. Om din överklagan lämnats in i rätt tid så skickar vi den omedelbart till länsstyrelsen som prövar ärendet på nytt.

Du kan överklaga ärenden som du inte håller med om. Det kan handla om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov eller beslut om påföljder som förelägganden och sanktionsavgifter.

Vad din skrivelse ska innehålla

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om din överklagan har kommit in i rätt tid så skickar bygg- och miljönämnden vidare din överklagan till länsstyrelsen.

I överklagandet ska du tala om varför du anser att bygg- och miljönämndens beslut är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Har du handlingar eller annat som stöder din uppfattning kan du sända med detta.

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar, till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning om beslutet avser sådan.

Underteckna din skrivelse och förtydliga namnteckningen. Uppge din postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet skickas med.

Vart din skrivelse ska skickas

Emmaboda kommun
Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda