Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov om du ska göra större förändringar av marknivån inom detaljplan.

Marklov behövs om du ska schakta eller fylla upp marken, som innebär avsevärd ändring av höjdläget inom område med detaljplan. Bygg- och miljöenheten gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar).

Om du sökt bygglov och den blivande nivåförändringen är redovisad på bygglovshandlingarna (till exempel på sektion eller fasadritning) krävs inget separat marklov.

Så ansöker du om marklov

Du söker marklov via ansökan av bygg-, mark- eller rivningslov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information hur du går tillväga.

Det här behöver du skicka med i din ansökan:

 • Använda dig av vår e-tjänst eller pappersblankett
 • Kontrollansvarig (behövs vid stora byggnader, tex industribyggnader)
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen, vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
  • På markplaneringsritningen ska det framgå nya markhöjder

De handlingar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga.
 • Måttsatta.
 • I två exemplar.
 • Ritat på blankt vitt papper. Inte ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska också måttsättas.

Mer om kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivnings åtgärder och planen ska vara anpassad för just ditt projekt. Kontrollplanen ska du som byggherre ta fram tillsammans med den kontrollansvarige som du eventuellt anlitat för projektet.

Hitta mer information om kontrollplaner hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..