Strandskydd

Ritning strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller i hela Sverige, vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinje vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan besluta att utöka strandskyddet till maximalt 300 meter.

I Emmaboda kommun gäller strandskydd inom 100 m från strandkant vid alla kommunens sjöar och vattendrag. Ett undantag råder vid sjön Törn som bitvis har ett utökat strandskydd på 200 m. Strandskydd kan dock vara upphävt i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl för just det området.

Strandskyddet är till för att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För att ta hänsyn till strandskyddets syften är det inte tillåtet att utföra vissa åtgärder inom strandskyddat område, exempelvis:

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

Kan man få dispens?

Vill du göra något inom strandskyddat område kan du i vissa fall få dispens från bestämmelserna om strandskydd. Det krävs då att strandskyddets syften inte påverkas negativt och att något av de särskilda skälen i lagen uppfylls.

De särskilda skälen är:

 1. Redan i anspråk taget område. Exempel: Åtgärden görs inom etablerad tomtplats.
 2. Avskilt från stranden. Exempel: Platsen ligger bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.
 3. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten. Exempel: Båtbrygga, hamn.
 4. Utvidga pågående verksamhet. Exempel: Industriverksamhet.
 5. Angeläget allmänt intresse. Exempel: Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade.
 6. Annat mycket angeläget intresse. Exempel: En unik situation under mycket speciella omständigheter.

Om kommunen har pekat ur ditt område som viktigt för landskapsutveckling i strandnära läge, så kallat LIS-område, så kan det också vara möjligt att få dispens. I Emmaboda finns det idag tre sjöar där delar av strandområdena är utpekade som LIS-områden. Dessa strandområden är delar av Kyrksjön, Långasjön och Mjusjön.

Hur ansöker jag om dispens?

Ansökan om dispens skickas till bygg- och miljönämnden som prövar ansökan mot en handläggningsavgift. I ansökan ska du redovisa vilket skäl du hänvisar till och vad du vill göra. Förutom ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så ska du också lämna med en karta i skala 1:1000 som visar området där åtgärden ska utföras, väl markerat. Behöver du skapa en karta så kan du använda kommunens fastighetskarta. Finns ritningar på eventuella byggnader kan det vara bra att lämna in dem också.

Vad kan hända om jag inte söker dispens?

Kommunen har tillsyn över strandskyddade områden. Det innebär att om kommunen misstänker att du gjort något otillåtet så är kommunen enligt lag skyldig att gripa in. Det kan då bli så att kommunen förelägger dig att återställa det som har utförts. Kommunen är också skyldig att göra en åtalsanmälan till åklagare om det finns misstanke om att någon har brutit mot strandskyddsreglerna. Då utreder polisen om du har begått ett brott.