Anmälan enligt plan- och bygglagen

Handlingarna som du ska lämna in för anmälan respektive bygglov är samma. Skillnaden är att vid anmälan granskar handläggaren ditt ärende, framförallt byggtekniskt, till exempel vad gäller tillgänglighet, brand och konstruktion.

Det du vill göra ska anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar vad det gäller färg, form och material. Kommunens bygglovshandläggare behöver däremot inte granska det du vill göra mot detaljplanens bestämmelser vid en anmälan, vilket innebär att kostnaden oftast blir lägre för anmälan än för bygglov. Om det du planerar ska utföras inom strandskyddat område så kan det krävas dispens från strandskyddet innan du kan börja även om du fått startbesked enligt plan- och bygglagen.

De här åtgärderna kräver en anmälan:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, information om rivning och eventuella undantag.
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller större ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, även installation av kamin i befintlig eldstad,
 • installation eller större ändring av anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt värde (historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område),
 • nybyggnad eller större ändring av vindkraftverk,
 • nybyggnad eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus. Observera att det alltid krävs bygglov för Attefallshus, tillbyggnad om 15 kvadratmeter och friggebod om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus på landsbygden eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Undantag som inte kräver anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan.

Exempel:

 • sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader som enligt plan- och bygglagen har undantagits från krav på bygglov
 • nybyggnad eller ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av en detaljplan,
 • mindre cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- och telemaster och torn om det är fråga om en liten anläggning endast för en viss fastighets behov
 • mindre parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus

Information om när det inte behövs lov eller anmälan

Vänta på startbeskedet innan du börjar

Kom ihåg att vänta på startbeskedet innan du börjar bygga. Om en åtgärd som kräver anmälan utförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är det en olovlig byggnation, ett så kallat svartbygge. Bygg- och miljönämnden ska då ta ut en så kallad byggsanktionsavgift och kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom att du måste riva.

Hur du anmäler

Information om hur du anmäler en åtgärd