Så gör du en anmälan

De handlingar du ska skicka in när du gör en anmälan enligt plan- och bygglagen för vissa åtgärder ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan. Din ansökan behandlas när alla handlingar skickats in.

Du kan göra en anmälan enligt plan- och bygglagen genom att använda vår pappersblankett. Om det du planerar ska utföras inom strandskyddat område så kan det krävas dispens från strandskyddet enligt miljöbalken innan du börjar även om du fått ett startbesked enligt plan- och bygglagen.

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd , 288.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av kontrollansvarig , 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk beskrivning (bilaga till anmälan) , 311.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granneintyg, byggnad/åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att om ni är flera som äger den fastighet som ni vill göra en anmälan på så kan tiden som ärendet tar att handlägga kortas om ni alla skriver under på ansökningsblanketten. Då behöver bygg- och miljönämnden inte skicka ärendet till de andra ägarna för att de ska få vetskap om ansökan och sedan ge dem tid att yttra sig.

Följande information behöver du skicka in beroende på vad det är du ska anmäla:

Checklista: Installation av braskamin

 • Ansökningsblankett
 • Prestandadeklaration. Prestandadeklarationen är en deklaration som intygar att kaminen uppfyller CE-märkning som är ett krav inom EU och Norge. Prestandadeklarationen får du av tillverkaren.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa planlösningen med rumsanvändning. På planritningen ska placering av braskaminen anges.
 • Fasadritningar i skala 1:100. Krävs om något ska förändras på husets utsida, till exempel om du ska montera en ny skorsten. Om befintlig skorsten ska användas behöver du inte skicka med fasadritningar. På fasadritningarna ska det framgå skorstenens/rökkanalens höjd över taktäckningen och väderstreck för fasaden ska anges.

Checklista: Ändring av byggnadens konstruktion

 • Ansökningsblankett
 • Blankett om kontrollansvarig (undantag från kravet på kontrollansvarig kan förekomma vid en- och tvåbostadshus om åtgärden innebär en liten påverkan av bärande konstruktioner)
 • Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Ritningar i skala 1:100. Vilken ritning som krävs beror på vilken byggnadsdel som berörs av ändringen. Det ska framgå var i byggnaden som ändringen sker, tydligt visa vad som ändras och hur byggnadsdelen konstrueras.

Observera att om ändringen påverkar det yttre utseendet definieras ändringen som en ombyggnad vilket kräver bygglov. Läs mer om bygglov.

Checklista: Nybyggnad av attefallshus (max 25 m²)

 • Ansökningsblankett
 • Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst två mått så att husets placering kan bestämmas och byggnadens mått.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Checklista: Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (max 15 m²)

 • Ansökningsblankett
 • Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå befintliga byggnader, tillbyggnadens avstånd till tomtgränser med minst två mått så att tillbyggnadens placering kan fastställas och tillbyggnadens mått.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och bruttoarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Checklista: Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

 • Ansökningsblankett
 • Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst två mått så att husets placering kan fastställas och byggnadens mått.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Den nya bostaden ska möbleras för att kunna avgöra om tillgängligheten kan uppfyllas.
 • Fasadritningar i skala 1:100 (Krävs om yttre utseende berörs). Fasadritningen ska redovisa det nya utseendet som exempelvis nya fönster. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Checklista: Anmälan inför rivning av en byggnad

 • Ansökningsblankett
 • Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen, vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till samt hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. För att kunna göra kontrollplanen behöver du först se till att någon med tillräckliga kunskaper gör en materialinventering.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Ange vilken byggnad eller byggnadsdel som ska rivas.
 • Eventuellt foton, det kan underlätta vid handläggningen.

Mer om kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivnings åtgärder och planen ska vara anpassad för just ditt projekt. Kontrollplanen ska du som byggherre ta fram tillsammans med den kontrollansvarige som du eventuellt anlitat för projektet.

Hitta mer information om kontrollplaner hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på ritningar

De handlingar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga.
 • Måttsatta.
 • I två exemplar.
 • Ritat på blankt vitt papper. Inte ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
Till toppen