Ny detaljplan för kvarteret Rallarrosen

Fotomontage som visar kvarteret Rallarrosen.

Bild från den vision som Metria AB har tagit fram åt Emmaboda kommun.

Stationsområdet i Emmaboda samhälle har under lång tid varit i behov av upprustning. Förändringar sker i olika projekt och etapper. Här redovisas arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att området söder om spåren ska kunna användas till bland annat bostäder.

En detaljplan styr vad marken får användas till och tas fram för att avgöra om marken är lämplig för det som planeras. Det är kommunen som tar fram förslag och sedan beslutar om nya detaljplaner. Förslag på nya detaljplaner går först igenom en demokratisk process där berörda har möjlighet att lämna synpunkter för att påverka hur planen ska se ut.

Kvarteret Rallarrosen

Detaljplanens arbetsnamn är kvarteret Rallarrosen. Visionen är att människor i framtiden kommer arbeta och bo i detta centrala område och använda det för att kunna passera järnvägen på ett säkert sätt. Dessutom ska det ha ett tillgängligt intressant rekreationsområde med till exempel möjligheter till lek, natur och kulturupplevelser.

Området ska också förbättra intrycket av Emmaboda centrum för alla som anländer till och passerar samhället.

Illustration av kvarteret Rallarrosen

Illustration från visionen som Metria AB tagit fram åt Emmaboda kommun.

Det finns ännu inget färdigt förslag till detaljplan för området men en vision för kvarteret Rallarosen har tagits fram för att sätta igång arbetet. För att få fram bra underlag till förslaget så tas nu utredningar fram för exempelvis risker, dagvatten, buller och markförhållanden.

Dialog och påverkan

Kommen vill också ha dialog med intresserade under arbetet med att ta fram förslaget. När ett förslag finns färdigt ska det både samrådas och granskas av berörda parter som kan lämna synpunkter. Först därefter kan kommunfullmäktige besluta om detaljplanen ska antas.