Ny detaljplan för Rasslebygds handelsområde

Översiktskarta som visar områdets läge.

Översiktskarta som visar områdets läge med en röd ring.

Just nu!

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2024‑06‑10 – 2024‑07‑02. Vi vill ha in dina synpunkter skriftligt senast den 2 juli 2024. Du kan lämna synpunkterna via länken nedan:

Synpunkter - Ny detaljplan för Rasslebygds handelsområde

eller post:
Emmaboda kommun
Box 54
361 21 Emmaboda

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 12 juni 2024, klockan 17.30‑19.00 i Emmaboda Folkets hus, Nygatan 8.

Länkar till handlingarna hittar du längst ner på sidan under rubriken Relaterad information.

Under 2022 skrev företaget MIMS Invest AB ett avtal med Emmaboda kommun för att kunna genomföra en satsning på handelsområde i Rasslebygd. Platsen är utvald med tanke på läget nära samhället och den befintliga infrastrukturen.

En detaljplan styr vad mark får användas till och tas fram för att avgöra om marken är lämplig för det som planeras. Här redovisas arbetet med att ta fram den detaljplan som krävs för att ett område i Rasslebygd ska kunna användas till bland annat handel och verksamheter. Detaljplanens namn är Detaljplan för del av fastigheten Emmaboda 4:1, Rasslebygds handelsområde, Emmaboda kommun, Kalmar.

Rasslebygds handelsområde

Projektet innebär att MIMS Invest AB skapar ett handels- och verksamhetsområde i ett strategiskt bra läge som enkelt kan nås av många, även utanför Emmaboda centrum. Infrastrukturen är till stora delar redan byggd då de större vägarna 28 och 120 passerar i närheten. Målpunkter som tex simhall finns redan på plats med gc‑vägar till området. Befintligt elljusspår påverkas och kan antingen flyttas söder ut eller till annan plats i samhället.

Detaljplanen

Det vanligaste är att det är kommunen som tar fram förslagen men i det här fallet är det exploatören som tagit fram underlaget i samverkan med kommunen. Det är dock alltid kommunfullmäktige i Emmaboda som sedan beslutar om nya detaljplaner ska antas i kommunen.

Den största delen av detaljplanen planeras för att handel och andra verksamheter ska kunna etablera sig. En stor del av planområdet planläggs också så att naturmark finns tillgänglig i närheten även i fortsättningen. Det finns plats avsatt för att ta hand om dagvatten liksom en plats för transformatorstation för att el ska kunna levereras i området. Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken.

Att läsa förslaget

Detaljplaneförslaget består av dels en plankarta och dels en planbeskrivning som hjälper till att förstå plankartan. För att kunna göra dem krävs att flera olika utredningar görs för att se hur tex buller, dagvatten och trafik påverkar omgivningen och platsen. Ibland har utredningarna gjorts för ett större område än det som nu finns i förslaget för att utreda var placeringen bäst görs. Plankarta, planbeskrivning och utredningarna hittar du under Relaterad information på den här sidan.

En plankarta.

Ett klipp från detaljplanens plankarta.

Dialog och påverkan

Alla förslag på nya detaljplaner går igenom en demokratisk process där berörda har möjlighet att lämna synpunkter för att påverka hur planen ska se ut. När ett förslag finns färdigt ska det genom både ett samråd och en granskning där synpunkter hämtas in och besvaras. Först därefter kan kommunfullmäktige besluta om detaljplanen ska antas. Bilden nedan visar stegen i planprocessen och att planen befinner sig i samrådsfasen.

Illustration av var detaljplanen befinner sig i planprocessen.