Ny detaljplan för Skutaryd industriområde i Lindås

Östra industriområdet sett från väg 120.

Emmaboda kommun är i behov av mer mark för verksamheter i bra lägen. Därför arbetar kommunen just nu med att göra en ny detaljplan bredvid Östra industriområdet utanför Lindås.

Samråd för planförslaget pågick 16 juni till och med 9 juli 2021. Berörda hade då möjlighet att lämna synpunkter.

Nu pågår revidering av förslaget där kommunen sedan redovisar sina ställningstaganden till inlämnade synpunkter.

Planförslaget

Förslaget innebär att det befintliga Östra industriområdet utanför Lindås förlängs österut längs med väg 120. Planförslaget består av en plankarta och en planbeskrivning som du hittar under Relaterad information. Där hittar du också undersökningar som gjorts och de senast framtagna och beslutade handlingarna.

Kartan visar aktuellt område inom den röda linjen. Den väg som byggts genom området är markerad med svart streckad linje (ungefärligt läge). Vägen är i första hand byggd för transporter till och från kommunens täkt som ligger norr om området.

Mer information

Har du frågor om förslaget kan du kontakta Kajsa Rosqvist, via e‑post: kajsa.rosqvist@emmaboda.se eller via telefon: 010‑35 31 096.

Orienteringskarta över var aktuellt område ligger.