Revisorer

Revisionen är ett av kommunfullmäktiges instrument för att utöva demokratisk insyn i kommunens verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelse och nämnder som bolagsformer.

Revisionsarbetet utgör ett underlag som behövs för att kommunfullmäktige ska kunna besluta om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet för styrelser, nämnder eller ledamöter inom kommunkoncernen.

Uppgifterna anges i kommunallagens kapitel 9 §9 (och kapitel 3 §18a). Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas (och bolagens) verksamhetsområden och prövar:

  • Om de sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • Om de sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om deras interna kontroll är tillräcklig

En viktig del av granskningen är att pröva om kommunkoncernen fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. Ett led i det arbetet är att ta del av styrelsernas och nämndernas beslut utifrån väsentlighet och risk. Det innebär att granska och bedöma vilka aktiviteter styrelser och nämnder vidtar för att leda, styra, följa upp och kontrollera sina verksamheter.

Granskning av årsredovisningen, inklusive sammanställd redovisning och delårsrapport, inriktas på att räkenskaperna är rättvisande enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed. Revisorerna kan till fullmäktige anmärka på redovisningen i sin revisionsberättelse och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfriheten.

Kommunrevisionens ordförande är Per Sigvardsson (S) och vice ordförande är sedan 2021-03-02 Anders Johansson (KD).

Revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2016

Revisionsrapporter 2015

Revisionsrapporter 2014

Revisionsrapporter 2013

Revisionsrapporter 2012

Revisionsrapporter 2011

Dela sidan på sociala medier

Till toppen