När du inte behöver bygglov

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov och dessa gäller för dig som har en- eller tvåbostadshus. Tänk på att undantagen inte gäller för andra typer av byggnader.

Även om det inte krävs tillstånd för det du vill bygga så ska du alltid följa de byggregler och andra regler som gäller för platsen. På Boverkets webblats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer beskrivningar och illustrationer som visar förutsättningarna.

Altan och uteplats

Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. Du får också anlägga en skyddad uteplats med mur eller plank utan bygglov om muren eller planket ligger inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får då vara maximalt 1,8 meter högt över marken.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga om den ändrar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte.

Det krävs dock bygglov om altanen byggs ovanpå en byggnad, är inglasad eller om det finns ett utrymme under, till exempel ett förråd.

Ändra fasaden

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men om du bor inom detaljplanerat område så får du inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov. Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du söka bygglov för att göra större ändringar av utseende på byggnaden. Det kan vara om du till exempel byter ut fönster eller dörrar som ger ditt hus en annan karaktär. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så är du välkommen att kontakta bygg- och miljöenheten.

Murar, staket, plank och spaljé

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.

Ett staket är en lätt avskärmning som är genomsiktlig från alla håll och har samma avstånd mellan brädorna som brädans bredd. Exempel: om du väljer en bräda som är 5 centimeter bred ska tomrummet mellan brädorna också vara minst detsamma, det vill säga minst 5 centimeter. Staket kräver inte bygglov oavsett höjd.

Ett plank är en tät konstruktion som har mindre tomrum mellan brädorna än brädan är bred. Exempel: om du väljer en bräda som är 5 centimeter så är utrymmet mellan brädorna mindre än 5 centimeter. Plank kräver oftast bygglov.

En inhägnad som har mer tomrum mellan brädorna än brädans bredd kallas för spaljé. Exempel: Om du väljer en bräda som är 5 centimeter bred så är utrymmet mellan brädorna större än 5 centimeter. Spaljéer kräver inget bygglov oavsett höjd.

Bra att tänka på:

 • Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade murar och plank placeras närmare deras gräns än 4,5 meter. Ett skriftligt godkännande från grannar försäkrar dig mot framtida tvister.
 • Utforma och placera inhägnaden så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter. Läs mer information om höjder och placering i korsningar.
 • Placera inhägnaden innanför tomtgränsen.
 • Det ska finnas plats för underhåll. Om grannen inte vill medverka eller ge plats på sin tomt vid underhåll bör inhägnaden placeras någon meter in på den egna tomten.

Friggebodar/komplementbyggnader och skärmtak

En friggebod räknas som en fristående mindre komplementbyggnad. Det måste därför finnas ett en- eller tvåbostadshus i närheten på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden kan vara en bod, ett skärmtak, ett garage, ett växthus eller liknande.

De bygglovbefriade byggnadernas sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 3,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att en friggebod kräver dispens från strandskyddet om sådant finns. Observera också att reglerna inte gäller för åtgärder och byggprojekt, på exempelvis förskolor och flerbostadshus. Där behövs bygglov.

Skärmtak får byggas över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15,0 kvadratmeter. Avstånd från skärmtak till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Takkupor

Om du vill bygga takkupor på ditt en- eller tvåbostadshus och dessa innebär ingrepp i den bärande konstruktionen så krävs att du söker bygglov. Om de inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen så kan du behöva göra en anmälan.

Tillbyggnad upp till 15 m²

För en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område så behöver du göra en anmälan om du vill göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Läs mer om anmälan.

Tillbyggnad, komplementbyggnad och ekonomibyggnad på landsbygden

I tätorterna regleras bebyggelsen av detaljplaner. På landsbygden finns också områden där bebyggelsen är tätare och de kallas då sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen bebyggelse behöver större hänsyn ska tas till grannar och därför krävs det oftare bygglov där. Kontakta bygg- och miljöenheten för att ta reda på om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller på landsbygden.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse så kan du också få bygga komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du också bygga helt fristående mindre komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Sådana komplementbyggnader kan vara till exempel uthus, garage och växthus. Stall för hästar kräver alltid bygglov. Om komplementbyggnaden ska användas som bostad så behöver du göra en anmälan och invänta startbesked.

Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Men om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna det. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om du driver fiskerinäring, jord- eller skogsbruk i en viss omfattning finns det möjlighet att bygga ekonomibyggnader utan bygglov utanför detaljplan. Den nya byggnaden ska användas direkt i den verksamhet du bedriver. Hästverksamhet räknas inte till de näringar som omfattas av undantaget från bygglov. Om du ändrar användningssättet från ekonomibyggnad till någonting annat så krävs det bygglov. Att ändra användningssättet kan dessutom kräva strandskyddsdispens om byggnaden ligger i ett sådant område.

Nybyggnad av ekonomibyggnad får bara göras inom ett strandskyddat område om den för sin funktion måste ligga vid vattnet. Strandskyddsdispens behövs dock inte för att uppföra en ekonomibyggnad inom strandskyddat område om byggnaden för sin funktion måste ligga inom detta område. Det är kommunen som avgör om byggnaden för sin funktion måste ligga inom strandskyddat område.

Mer information om strandskyddsdispenser

Andra tillstånd kan behövas

Ibland behövs andra tillstånd trots att det inte behövs bygglov till exempel:

 • Dispens inom strandskyddsområde - i regel 100 meter vid insjöar och andra större vattendrag (bygg- och miljönämnden).
 • Inom område med biotopskydd (länsstyrelsen).
 • Inom visst avstånd från allmän väg (Trafikverket).
 • För ny utfart mot allmän väg (Trafikverket).
 • Inom eller nära fornlämning (länsstyrelsen).
 • För installation av egen avloppsanläggning (bygg- och miljönämnden).
 • För installation av berg- eller jordvärme (bygg- och miljönämnden).
 • Inom vattenskyddsområde (bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen)