Så ansöker du om bygglov

Det finns många saker att tänka på när du ska ansöka om bygglov och du får inte börja bygga förrän du också fått ett startbesked. De handlingar du ska skicka in när du ansöker om bygglov ska uppfylla vissa krav. Din ansökan behandlas när alla handlingar som behövs skickats in. Här hittar du mer information om hur du ska göra när du ansöker.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om bygglov genom att använda våra e-tjänster eller pappersblanketter.

E-tjänster och blanketter:

Ansökan av bygg-, mark- eller rivningslov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan bygglov för skylt/ljusanordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granneintyg, byggnad/åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk beskrivning (bilaga till ansökan av bygglov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten- och avloppsinstallation, teknisk beskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att om ni är flera som äger den fastighet som ni vill ansöka om lov på så kan handläggningstiden kortas om alla direkt skriver under på ansökningsblanketten.

Om det du planerar ligger inom strandskyddat område så kan det också krävas dispens från strandskyddet innan du kan får påbörja arbetena.

Checklista: Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Blankett om kontrollansvarig
 • Situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500
  • På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst två mått så att husets placering kan fastställas, byggnadens färdiga golvnivå (FG), byggnadens mått.
 • Nybyggnadskarta kan beställas via bygg- och miljöenheten i Emmaboda kommun,
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
  • På markplaneringsritningen ska det framgå in- och utfart, nya markhöjder, hur dagvatten tas om hand och eventuella stödmurar.
 • Planritningar i skala 1:100
  • Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Arean för respektive rum ska vara angiven. Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för vistelse och avskild sovplats. Ett förslag på möblering ska redovisas.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  • Sektionsritningen ska visa våningshöjder, befintlig och ny golvnivå i förhållande till varandra, och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Checklista: Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Blankett om kontrollansvarig (kontrollansvarig behövs om det är en större tillbyggnad)
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  • På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, tillbyggnadens avstånd till tomtgränser, och tillbyggnadens mått.
 • Planritningar i skala 1:100
  • Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fyll tillbyggnadens väggar så de framgår tydligt vad som tillkommer. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  • Sektionsritningen ska visa våningshöjder, befintlig och ny golvnivå i förhållande till varandra, och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Checklista: Nybyggnad av mindre komplementbyggnad

En mindre komplementbyggnad kan vara ett förråd eller garage till exempel.

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  • På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst två mått så att husets placering kan fastställas och byggnadens mått.
 • Planritningar i skala 1:100
  • Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  • Sektionsritningen ska visa våningshöjder och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Checklista: Inglasning av altan eller balkong

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Blankett om kontrollansvarig (krävs vid flerbostadshus)
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 (vid inglasning av altan, inte balkong)
  • På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, vart inglasningen på huset sker, avstånd till intilliggande byggnader och mått på den del som glasas in.
 • Planritningar i skala 1:100
  • Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått på inglasningen. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Checklista: Ändring av byggnads yttre utseende

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Planritningar i skala 1:100
  • Om ändringen påverkar planlösningen i byggnader (exempelvis ny ytterdörr) ska en planritning redovisas med det nya utseendet.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningarna ska det framgå materialval och kulör. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vilka förändringar som sker på byggnaden.

Checklista: Nybyggnad av mur eller plank

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  • På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, plankets avstånd till tomtgränser samt plankets sträckning och längd.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och plankets höjd beräknat från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Detaljritning i skala 1:100
  • Detaljritningen ska visa höjd beräknat från marknivån, avstånd till tomtgräns samt plankets konstruktion.

Checklista: Uppsättning av skylt

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Kontrollplan
  • En kontrollplan är ett dokument som innehåller ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  • Skyltar som inte placeras på byggnader ska visas på en situationsplan. Ange avstånd till tomtgränser/byggnader med minst två mått så att skyltens placering kan fastställas.
 • Skyltritning i skala 1:100
  • På skyltritningen ska skyltens mått framgå.
  • Vid LED-skyltar kan även mer tekniska uppgifter krävas som exempelvis ljusstyrka dag- och nattetid och tidsintervall på eventuella bildväxlingar.
 • Fasadritning i skala 1:100
  • På fasadritningen ska skyltens placering visas. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Fotomontage (Inget krav men underlättar vid handläggningen)

Checklista: Ändring av markens höjd

 • Ansökan via e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
  • På markplaneringsritningen ska de nya markhöjderna vara angiva

Mer om vad du behöver skicka in och exempel på ritningar

De handlingar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga.
 • Måttsatta.
 • Ritat på blankt vitt papper. Inte ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska också måttsättas.

Startbesked innan byggstart

I vissa enkla bygglovsärenden ges startbesked direkt i samband med bygglovet. Vid vissa större projekt ska ett tekniskt samråd hållas efter att du fått lov innan du börjar gräva och bygga. Först därefter kan du få ett skriftligt startbesked från din handläggare så du kan sätta igång.

Mer om kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivnings åtgärder och planen ska vara anpassad för just ditt projekt. Kontrollplanen ska du som byggherre ta fram tillsammans med den kontrollansvarige som du eventuellt anlitat för projektet.

Hitta mer information om kontrollplaner hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.