Startbesked innan byggstart

I vissa enkla bygglovsärenden ges startbesked direkt i samband med bygglovet. Vid vissa större projekt ska ett tekniskt samråd hållas efter att du fått lov och innan du börjar gräva och bygga. Först därefter kan du få ett skriftligt startbesked från din handläggare så du kan sätta igång.

Ritningar och handlingar som kan krävas till tekniskt samråd:

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritning (eller konstruktions- och hållfastighetsbeskrivning för enklare åtgärder som garage och eldstäder).
 • Rivningsplan (endast om man misstänker att det finns farliga ämnen och material som uppkommer vid rivning, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB).
 • Uttalande från skyddsombud eller arbetstagarrepresentant (gäller endast för verksamhet med anställd personal).
 • Färdigställandeskydd vid omfattande ändring eller nybyggnad av flerbostadshus.
 • Geoteknisk utredning.
 • VA- och ventilationsritningar (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
 • Brandskyddsdokumentation (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
 • Redovisning av ljudåtgärder (gäller särskilt vid verksamheter).
 • Energiberäkning
 • Bullerutredning

Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.