Vanliga frågor och svar om bygglov

Här hittar du några vanliga frågor och svar om vad som gäller när du ska bygga eller ändra.

Vad kostar det?

Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige och kostnaden motsvarar den tid som generellt läggs ner på din typ av ärende.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstid för bygglov är maximalt 10 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är bygg- och miljöenheten som avgör om ärendet är komplett och begär in komplettering om det behövs. Mindre ärenden beslutas av handläggare och större ärenden beslutas av bygg- och miljönämnden och nämnden sammanträder omkring nio gånger per år.

Antalet sökta bygglov ökar under våren och sommaren och det kan göra att handläggningen tar längre tid. Har du planer på att börja bygga vid en viss tid på våren eller sommaren? Då är det klokt att lämna in din ansökan redan på hösten eller i början av året. På så sätt minskar du risken för att behöva hamna i kö.

När får jag börja bygga?

Innan du får börja bygga så behöver du vänta på att få ett startbesked. I många ärenden tas beslut om startbesked samtidigt som beslutet om bygglov, till exempel vid skyltar, murar och plank eller vid mindre tillbyggnader.

Vid till exempel större tillbyggnader eller nybyggnationer krävs det ett så kallat tekniskt samråd innan ett startbesked kan ges. Vid samrådet träffar du en handläggare för en genomgång av projektet och det bestäms vilka kontroller med mera som krävs.

Ett bygglov gäller i fem år, men du ska börja arbetena inom två år för att ett lov ska fortsätta gälla.

Du kan inte få något ”förhandsbesked” för att du ska kunna börja riva, gräva eller bygga innan du får startbesked. Däremot kan du söka ett förhandsbesked innan du söker bygglov för till exempel en ny villa på landsbygden. Beskedet ska då ge dig information om det alls är möjligt att få ett bygglov för åtgärden på platsen och om det är något särskilt att ta hänsyn till.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för det kommunala planmonopolet. Det är även kommunen som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som finns.

Var kan jag hitta en karta eller situationsplan för att ansöka om bygglov?

I Emmaboda kommuns karta Fastighetsvisaren kan du söka efter din fastighet och rita, skriva, skriva ut eller spara en karta digitalt.

Vad gäller om jag ska bygga om i en kulturhistoriskt värdefull byggnad?

Tänk på att göra ändringar varsamt så att byggnaden behåller sin karaktär. Visa också hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar.

Byggnader som är särskilt värdefulla kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt får inte förvanskas. Emmaboda kommun har tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram som ska vara vägledande för arbetet med byggnader som är värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Kan jag få ett tidsbegränsat bygglov även om alla krav inte är uppfyllda?

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än femton år.

Måste mitt bygge uppfylla krav på tillgänglighet?

Ja, tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska kunna uppfyllas i bostäder och lokaler oavsett om du som användare har full rörlighet. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Det som byggs idag ska kunna användas också av personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.